About Us

LEE AND PHINICHAROMNA Co., Ltd

ประวัติความเป็นมา | Background

บริษัทลีแอนด์พินิจารมณ์ จำกัดเกิดจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น California Certified Public Accountants 2 ท่านที่สะสมประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษีอากรระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงินระดับสากล การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและหลักการกำกับดูแล ความเชี่ยวชาญของท่านครอบคลุมตั้งแต่การบริหารภาษีและการบัญชีพื้นฐานจนถึงการวางแผนภาษี พัฒนาระบบบัญชี พัฒนาระบบควบคุมภายใน การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในเชิงปฏิบัติและการเชื่อมต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกับการกำกับดูแล จากการผสมผสานประสบการณ์และความรู้ของหุ้นส่วนข้างต้นทำให้เรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการดูแลและได้รับบริการที่ดีที่สุดตามที่ลูกค้าสมควรจะได้รับ การยึดมั่นของเราในมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของจริยธรรมทำให้เรามั่นใจว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ตลอดไป

LEE AND PHINICHAROMNA are the partners of this newly established firm who have accumulated knowledge and experience in U.S, and international taxation, global accounting and financial reporting standards, international  practice of internal auditing, enterprise risk management and corporate governance principles. Our expertise ranges from basic tax management and accounting services to more in-depth services such as tax planning, development of accounting systems, improvement of internal control systems, financial planning, implementation of enterprise risk management solutions and corporate governance integration. By combining the expertise and experience of our partners, we assure that every client will receive the close attention and excellent service they deserve. Our dedication to high standards, professional practices and work ethic are the reasons we expect to retain our clients year after year.

พันธะกิจของเรา | Our Mission

พันธะกิจของเราคือการช่วยลูกค้าในการควบคุมดูแลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนด้วยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าโดยผ่านการวิเคราะห์และการวิจัยที่เหมาะสม ลีแอนด์พินิจารมณ์ มุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยการยึดมั่นในมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพ หุ้นส่วนของเราได้สร้างชื่อเสียงในภาคเอกชนและภูมิใจในความสำเร็จตลอดมา การอุทิศตนและความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานทำให้หุ้นส่วนของเรามีความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและกรรมการในบริษัทจดทะเบียนตามลำดับ เราจึงมั่นใจว่า เราสามารถนำประสบการณ์และความรับผิดชอบเหล่านั้นมาช่วยลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจได้เช่นกัน ดังนั้น ท่านจึงสามารถไว้วางใจในความสามารถของเราและจะได้รับคำแนะนำภายในเวลาที่ท่านคาดหวัง ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าของเราหรือกำลังคิดที่เป็นลูกค้าของเราในอนาคต

Our mission is to assist clients in maintaining a successful and viable organization. This requires open communication to reach an understanding of our clients’ needs through research and sound analysis. LEE AND PHINICHAROMNA is dedicated to meeting these goals with high standards of excellence and professionalism. Our partners have an established reputation in the private sector for a number of years and pride ourselves on the level of esteem we have earned. Our dedication and cumulative knowledge have earned the respective partners advanced positions in corporate roles. We believe this to be a direct derivative of our talent and responsiveness to our client base. Whether you are a current or prospective client, rest assured that individuals and businesses who select LEE AND PHINICHAROMNA will receive competent and timely advice.