+ (66) 089-919-7000
leeandphinicharomna@gmail.com

ผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการทุจริต​

5 students
  •   วัตถุประสงค์ของการอบรม
  •    การทุจริตโดยทั่วไป     
  •   บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างการตรวจสอบ
  •   การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
  •   การป้องกันและตรวจจับการทุจริต
  •   การตรวจสอบเมื่อพบสิ่งบอกเหตุที่อาจนำไปสู่การทุจริต
  •   การสอบสวนเมื่อสิ่งบอกเหตุที่อาจนำไปสู่การทุจริตมีมูล
  •   การให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทุจริต
Free