+ (66) 089-919-7000
leeandphinicharomna@gmail.com

Compliance Unit

2 students

กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีจำนวนมากและซับซ้อน องค์กรขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงาน Compliance เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าว สามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี หน่วย งานนี้เป็นหน่วยงานใหม่ จึงอาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เลื่อมล้ำหรือซ้ำซ้อนกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น (Charge of Governance) การกำหนดขอบเขตตลอดจนการประสานงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้หน่วยงาน Compliance สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


สารบัญ

  • วัตถุประสงค์ของการอบรม
  • Compliance โดยทั่วไป
  • บทบาทและหน้าที่ของ Compliance
  • แนวทางการควบคุมภายในของ Compliance
  • แนวทางสากลของ 2nd Line of Defense
  • การตรวจสอบด้าน Compliance
  • การพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม Compliance
Free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.