Our Services

LEE AND PHINICHAROMNA Co., Ltd


การตรวจสอบภายใน | Internal Auditing Service

การนำ กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในของ COSO 2013 มาพัฒนาระบบควบคุมภายในของกิจการไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เนื่องจาก กรอบโครงสร้างดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของกิจการและผู้กำกับดูแลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก เราสามารถช่วยท่านประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในและให้คำปรึกษาในการนำการควบคุมภายในมาทำให้เป็นระบบ ส่งผลให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง

Adopting COSO 2013 – Internal Control Integrated Framework is no longer an option since the framework has been adopted by public and nonpublic companies throughout the world.  We sure can assist you assessing your internal control effectiveness and consulting on framework implementation.

Training Services

L&P เห็นว่า วิชาชีพการตรวจสอบภายในมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากความคาดหวังที่สูงขึ้นทั้งในส่วนขององค์กรและผู้กำกับดูแล ผู้ตรวจสอบภายใจจึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิชาชีพอื่นที่สนับสนุนประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน L&P จึงเพิ่มการให้บริการด้านการอบรมที่อยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่ L&P มั่นใจว่า การอบรมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมได้ทุกระดับ

L&P realized that Internal Audit Profession has been rapidly developed due to increasing expectations of both organizations and regulators. Internal Auditors then must have continued education in the areas of guidelines, professional standards, and other subject matters to support engagement effectiveness. L&P therefore adds training services particularly in the areas of governance, risk management and control which L&P is confident that the platform and essence of the training courses would be able to satisfy internal auditors at all levels.

การเตรียมภาษี | Tax preparation

การเสียภาษีที่เหมาะสมเกิดจากการวางแผนและการให้คำปรึกษาระหว่างปี เราสามารถช่วยท่านในการประหยัดภาษีได้

Tax preparation that properly reflects our planning and consulting throughout the year. Let us make sure you are getting the most out of your returns.

การบันทึกบัญชี | Bookkeeping

กรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือในการบันทึกรายรับ รายจ่าย เตรียมแบบภาษี หรือการเตรียมข้อมูลสำหรับผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน เรามีบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านในรูปแบบต่างๆ

Need help not need heal / performance, file taxes or prepare for external and internal auditing

การวิเคราะห์ข้อมูล| Data Analytics

เป็นกระบวนการในการตรวจเช็คข้อมูล ปรับความถูกต้องควบถ้วนของข้อมูล จัดหมวดหมู่และรูปแบบของข้อมูลโดยใช้ The IDEA 10 และ Software ต่างๆเพื่อให้กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล เราให้บริการที่จะทำให้ท่านได้รู้จักธุรกิจของท่านในเชิงลึก

Data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information, by using Idea 10 and other softwares. We can provide service to give you your business insight.

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ | Business Consulting

กิจการของท่านไม่ว่าจะเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มหรือเป็นกิจการที่เริ่มมานานแล้ว เราสามารถให้คำปรึกษาการตัดสินใจทางการเงิน หรือแม้กระทั่งธุรกิจควรจะเริ่มตรงไหนและควรดำเนิดธุรกิจอย่างไร

Whether you are a startup company or have been in business for year, if you need help making financial decisions, or just trying to figure out where to start, we can help.

Web Development

เรามี Web Base ที่เป็น ERP Solution ที่เริ่มจาก CRM เชื่อมต่อกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้า และการบัญชี รวมทั้งการ customize wordpress solution ตามที่ท่านต้องการ

From boutique websites to fully functional ERP solution, from CRM to Human Resource management. Inventory Management, Accounting platform. Fully customized wordpress solution to your operational needs.

Data analytics Benefit

องค์กรคิดว่ากิจการต้องมีข้อมูลมหาศาลก่อนทำการวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อให้เข้าใจธุรกิจเชิงลึกและพัฒนาการตัดสินใจ ความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ล้าสมัย Data Analytics ปัจจุบันช่วยกิจการปรับปรุงประสิทธิผลของผลประกอบการ เพิ่มรายรับและความได้เปรียบคู่แข่งขัน

Organizations think that they need to gather enormous volumes of data before performing analytics in order to generate business insights and improve decision-making. This is merely a myth. Data analytics help companies improve operational efficiency, drive new revenue and gain competitive advantages.  Anshita Solanki

Read Full article